Reklamace

Reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: infonahacku@email.cz  

 

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Fishing Baits, s.r.o. a postupovat následujícím způsobem:

 

 1. Stáhněte si Reklamační formulář a vyplňte všechna pole.
 2. Zabalte zboží, které chcete reklamovat, do původního obalu a do pravého horního rohu napište výrazně "REKLAMACE".
 3. Řádně zabalený balík zašlete spolu s vyplněným reklamačním formulářem a kopií nákupního dokladu (faktura) na adresu: Husova 76/53, Miroslav, PSČ 67172
 4. Balík posílejte doporučeně, pouze tak budete mít doklad o odeslání balíku. Balík odeslaný jiným způsobem nebude na naší pobočce přijat. Nezasílejte balík ani na dobírku, takovým balík taktéž nejsme schopni přijmout.
 5. Vaší reklamaci vyřešíme v co nejkratším časovém horizontu, mějte však na paměti, že zákonem stanovená lhůta pro vyřízení vaší reklamace je 30 dnů. Poté, Vás bude kontaktovat náš pracovník s vyjádřením reklamace a informovat, Vás o dalším postupu.
 6. V mnoha případech je nutné kontaktovat např. výrobce, a proto může vyřízení vaší reklamace chvíli trvat. Předem vám děkujeme za trpělivost.

 

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou) Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis.
 • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu.
 • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Upozornění: Zboží zasílané na reklamaci musí být v rámci možností zbavené nečistot. V případě, že dodané zboží bude znečištěné, nebude přijato do procesu reklamace a obratem bude zasláno zpět na adresu odesílatele.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince 776 845 395, případně emailem infonahacku@email.cz až do chvíle, než Vás naši operátoři informují prostřednictvím SMS o odeslání Vaši objednávky na Vámi uvedenou dodací adresu. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Husova 76/53 Miroslav 67 172  identifikační číslo 07828926, DIČ CZ07828926 (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail – infonahacku@email.cz  Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možno stáhnout zde.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

 • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy.
 • se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde Kupující porušil jejich originální obal.
 • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
 • bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího.
 • zboží podléhá rychlé zkáze.
 • je Kupujícím podnikatelem anebo právnickou osobou.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.